Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy JANBOX Jan Mazur obowiązujące od 08.10.2021r.

 

§ 1. Zakres Zastosowania Warunków
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) znajdują zastosowanie do sprzedaży i
dostaw towarów produkowanych przez firmę JANBOX Jan Mazur z siedzibą w miejscowości
Buków, nr 149, 32-031 Mogilany, NIP 6791075723, zwaną dalej JANBOX.
2. Zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw wyłącza stosowanie ogólnych
warunków dostaw/zakupów obowiązujących u Kupującego, nawet wtedy, gdy ich obowiązywanie
nie zostało zakwestionowane. Wyklucza się milczące uznanie ogólnych warunków umów
Kupującego poprzez dorozumiane zachowanie.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży
zawieranych przez JANBOX, w tym potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma wystawianej
przez JANBOX.

§ 2. Składanie zamówień i zawieranie umowy
1. Kupujący składając zamówienie (mail, fax, akceptacja faktury pro forma lub w inny sposób),
jednocześnie akceptuje ofertę handlową oraz potwierdza znajomość niniejszych Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Dostaw.
2. Składając zamówienie ustnie lub telefonicznie, Kupujący akceptuje ryzyko i błędy mogące
wynikać z komunikacji tego rodzaju (specyfikacja produktów: wymiary, ilość, typ surowca, rodzaj
opakowania, paletyzacja itp.). Powyższe wyklucza możliwość skorzystania przez Kupującego z
prawa do reklamacji, wyłączając reklamację jakościową.

3. Kupujący otrzymując pliki graficzne lub konstrukcyjne dotyczące zamówienia, jest zobowiązany do skontrolowania tego pliku. W przypadku błędnego wykonania lub niewykonania kontroli, nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione straty. Plik wykonany niezgodnie z zamówieniem podlega bezpłatnej naprawie lub wymianie na nowy w ramach reklamacji.

4. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Warunkiem ważności i
skuteczności zamówienia Kupującego jest jego pisemne potwierdzenie przez JANBOX (drogą
elektroniczną, faxem lub pisemnie. Niniejsze OWSiD będą wiążące dla JANBOX oraz Kupującego,
o ile strony nie zawrą odrębnej umowy, stanowiącej inaczej.

5. Brak akceptacji Potwierdzenia Zamówienia przez JANBOX po otrzymaniu Zamówienia lub brak
wyraźnej akceptacji przez JANBOX modyfikacji Kupującego w warunkach Zamówienia oznacza
odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tej sytuacji Kupującemu nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia w stosunku do JANBOX związane z przesłanym Zamówieniem.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostaje przesłane Kupującemu drogą elektroniczną, faxem
lub pocztą

6. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część zawartej Umowy.

7. Oferty handlowe wystawiane przez JANBOX mają charakter wyłącznie informacyjny, z kolei
próbki wyrobów gotowych oraz surowców traktować należy wyłącznie jako materiały poglądowe.

 

§ 3. Cena i Warunki Płatności
1. Zapłata za towar powinna nastąpić w terminie określonym w dniach i liczonym od daty
wystawienia faktury.
2. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu kwoty odpowiadającej cenie zamówionego
towaru wraz z ewentualnymi należnościami dodatkowymi na rachunek bankowy JANBOX
wskazany w fakturze VAT.
3. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie za dostarczony lub zamówiony towar, JANBOX
uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych oraz zwrotu innych kosztów (m.in. zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych,
zastępstwa procesowego, windykacji).
4. JANBOX może uzależnić dostawę towaru od dokonania przez Kupującego przedpłaty, o ile
postanowienie takie wynika z treści potwierdzenia zamówienia.
5. Prawo własności towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej
zapłaty za zamówiony towar. Jeśli zapłata nie zostanie dokonana w określonym terminie,
JANBOX może zażądać zwrotu dostarczonego towaru. Ponadto JANBOX jest uprawniony do
odszkodowania w sytuacji, gdy towar ten został już zużyty lub uległ uszkodzeniu.
6. W przypadku wystąpienia postępowania związanego z reklamacją, Kupujący nie jest uprawniony
do wstrzymania płatności za całość lub część dostarczonego towaru.
7. Cena ustalona przez Strony może podlegać renegocjacji, przy wystąpieniu okoliczności
powodujących istotną zmianę kosztów produkcji (m.in. koszt surowca, energii, siły roboczej i
innych). W takim przypadku JANBOX uprzedzi Kupującego o spodziewanej zmianie cen na piśmie
lub poprzez e-mail na 14 dni przed nastąpieniem zmiany. Kupujący powinien potwierdzić
proponowaną zmianę ceny w ciągu 10 dni od otrzymania powiadomienia. Jeżeli Kupujący nie
przekaże takiego potwierdzenia, umowa przestaje wiązać Strony bez prawnych konsekwencji dla
JANBOX.

§ 4. Realizacja zamówień
1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania
zlecenia oraz innych czynników zewnętrznych niezależnych od JANBOX (m.in. podaży tektury na
rynku).
2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia przez JANBOX, następującej wskutek siły
wyższej, Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowań i roszczeń o naprawę
szkody wynikającej z niezrealizowania zamówienia. JANBOX niezwłocznie poinformuje
Kupującego o okolicznościach, które spowodowały zaistnienie sytuacji opisanej wyżej. Jako
okoliczności określane siłą wyższą wymienia się m.in. zakłócenia w dostawach surowców i
narzędzi niezbędnych do realizacji zamówień, niezawinione przez JANBOX problemy w
funkcjonowaniu zakładu, zarządzenia władz wpływające na działalność JANBOX, klęskę
żywiołową, ograniczenia lub brak dostaw energii elektrycznej.
3. Wykrojniki niezbędne do realizacji zamówienia, których koszt poniósł Kupujący, są jego
własnością i podlegają magazynowaniu przez JANBOX, chyba że strony postanowią inaczej.
4. W sytuacji, gdy wykrojnik nie jest używany przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, JANBOX wyśle
do Kupującego pisemną prośbę mailem o decyzję o odbiorze przez Kupującego lub utylizacji
wykrojnika. Jeżeli Kupujący nie odpowie na wystosowaną prośbę w okresie 30 dni, wykrojnik
zostanie przekazany do utylizacji.
5. Użytkowanie wykrojnika przez okres dłuższy niż 5 lat może wiązać się z koniecznością jego
regeneracji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, koszt ten poniesie Kupujący.
6. Klisze niezbędne do realizacji zamówienia podlegają magazynowaniu przez okres 1 roku. Po
upływie tego okresu tracą właściwości użytkowe i muszą zostać wykonane ponownie. W
przypadku nieużytkowania kliszy przez Kupującego w wyżej wymienionym okresie, klisza
zostanie przekazana do utylizacji.
7. Tolerancja dla wymiarów wyprodukowanych opakowań wynosi +/- 5%, a dla gramatury tektury
+/- 7%.

8. Tolerancja dla ilości wyprodukowanych opakowań wynosi +/- 15%.
9. JANBOX nie gwarantuje identyczności kolorystycznej tektury używanej do produkcji opakowań.
10. Wymiary opakowań podawane są w następującej kolejności: długość, szerokość, wysokość.
Jednostką miary jest milimetr. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, JANBOX traktuje wymiary
podane przez Kupującego jako wymiary wewnętrzne.

 

§ 5. Warunki dostawy
1. Kupujący odbiera Towar z magazynu JANBOX, chyba że Strony postanowiły inaczej.
2. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia JANBOX o każdorazowej zmianie swojej siedziby
lub adresu dostawy. Brak powyższego powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie,
zamówieniu lub innych dokumentach, uznaje się za skuteczne.
3. W sytuacji braku możliwości dostarczenia lub odbioru towaru przez Kupującego w ustalonym
czasie z przyczyn leżących po jego stronie, towar ten będzie przechowywany w magazynie
JANBOX lub w magazynie należącym do innych podmiotów. W takiej sytuacji koszty i ryzyko
magazynowania ponosi Kupujący.
4. Koszty magazynowania w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 4. pkt. 3 naliczane są
począwszy od 15 dnia od daty planowanej dostawy i wynoszą 0,3 % wartości netto towaru za
każdy dzień, w przypadku przechowywania przez okres od 15 do 20 dni oraz 0,5% wartości
netto towaru za każdy dzień, w przypadku przechowywania przez okres ponad 20 dni.
5. Ilość dostarczonych przez JANBOX towarów może różnić się od ilości zamówionej o +/- 10% dla
każdej pozycji produktowej. Dostawa taka będzie uważana za właściwą realizację postanowień
Umowy, a Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru.
6. Terminy dostaw określone w potwierdzeniu zamówienia mają charakter wyłącznie informacyjny.
Jakiekolwiek opóźnienie ze strony JANBOX nie upoważnia Kupującego do żądania odszkodowania
lub rozwiązania umowy. Bez względu na powyższe, JANBOX dołoży wszelkich starań w celu
realizacji zamówień w uzgodnionych terminach.
7. JANBOX ma prawo wstrzymać dostawę towaru w przypadku opóźnień Kupującego w zapłacie
przedpłaty lub całej ceny towaru lub opóźnień w zapłacie za poprzednio dostarczony towar.
8. Dopuszcza się dokonywanie dostaw częściowych.
9. Dokonanie dostawy jest potwierdzane każdorazowo przez złożenie podpisu przez osoby
upoważnione przez obydwie strony na dokumencie stanowiącym dowód dostawy.
10.W sytuacji, gdy JANBOX zrealizuje wcześniej ustaloną dostawę, a Kupujący zasygnalizuje brak
możliwości odbioru zamówionego towaru, Kupujący pokrywa koszty transportu w obie strony.
11.W przypadku realizacji transportu poprzez firmy zewnętrzne, JANBOX nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia.
12.Towar dostarczany jest na paletach podlegających zwrotowi, o ile obie strony nie postanowiły
inaczej.
13.W przypadku braku zwrotu palet przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Kupujący poniesie koszty w
wysokości odpowiednio 35 zł / paleta oraz 100 zł / paleta EURO.
14.W przypadku dostaw realizowanych w trybie „Otwartego Zamówienia” (tzn. produkcja na
podstawie zamówienia, a dostawa na podstawie wywołania Kupującego), maksymalny czas
przechowywania opakowań na magazynie JANBOX wynosi 30 dni od daty złożenia Zamówienia
Otwartego, o ile Strony nie postanowią inaczej. W razie przekroczenia powyższego terminu przez
Kupującego, JANBOX, po ustaleniu z Kupującym, może zastosować jedno z poniższych rozwiązań
alternatywnych:
a) wysyła do Kupującego całą magazynowaną ilość towaru wraz z fakturą,
b) przenosi na Kupującego prawo własności towaru jednocześnie wystawiając fakturę oraz nadal
magazynuje towar na koszt Kupującego, który zostanie wyliczony zgodnie z § 4 pkt 4.

§ 6. Reklamacje
1. Reklamacje są składane przez Kupującego w formie pisemnej.
2. W chwili odbioru zamówionego towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności
ilości towaru z dokumentami wysyłkowymi i złożonym zamówieniem. W przypadku wystąpienia
braków ilościowych lub szkód w transporcie wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia
przez Kupującego.
3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzenia towaru podczas transportu, zdarzenie to
powinno zostać udokumentowane w formie adnotacji na dokumencie dostawy oraz opatrzone
podpisem kierowcy realizującego dostawę.
4. Reklamacje składane przez Kupującego po terminie 14 dni od daty dostawy nie są przyjmowane
przez JANBOX.

§ 7. Odpowiedzialność stron
1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji
przekazanej JANBOX odpowiada Kupujący.
2. JANBOX nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utracone korzyści oraz jakąkolwiek
inną szkodę, jaką Kupujący poniesie w wyniku niezrealizowania umowy/Warunków lub
zrealizowania jej w sposób nienależyty.

§ 8. Siła Wyższa
1. Strony mają prawo do powstrzymania się od Dostawy lub odbioru Towaru w przypadkach
wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższa uznaje się zdarzenie zewnętrzne i niezależne od strony
takie jak wypadki i awarie zakładu produkcyjnego, awarie sieci energetycznych, spory
pracownicze, szczególne warunki pogodowe, które wyraźnie uniemożliwiające wykonanie
obowiązków Strony. W takich przypadkach strony nie będą wysuwały względem siebie żadnych
roszczeń.
2. JANBOX nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie, jeżeli dane
niewykonanie lub opóźnienie spowodowane jest przerwaniem procesu produkcyjnego Towaru
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo
polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem
autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją
umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
3. Wszystkie oferty, potwierdzenia i Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem
polskim.
4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla
swej ważności formy pisemnej.
5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać
będą sądy właściwe rzeczowo dla siedziby JANBOX.
6. Zawiadomienia przeznaczone dla Sprzedawcy i Nabywcy będą doręczane odpowiednio pod
adresy Stron wskazane na fakturze Sprzedawcy.